Bây giờ là: 11:07 ICT Thứ năm, 03/12/2020

Tin tức mới

Video xem nhiều

Liên kết Website

 

 

 

Thành viên

Tin tức mới

Tin tức mới


TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG


HÌNH ẢNH ĐẠI BIỂU PGD VÀ HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG VỀ DỰ KHAI GIẢNG VÀ ĐÓN BẰNG CÔNG NHẬN CHUẨN


- Căn cứ kết quả quá trình phấn đấu và xây dựng trường chuẩn quốc gia của trường THCS Quài Nưa năm học 2011-2012 và năm học 2012-2013. - Căn...


Ảnh cán bộ GV và nhân viên THCS Quài Nưa

prev pause next

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC CCTTHC NĂM 2019

Thứ năm - 17/01/2019 08:49
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC CCTTHC NĂM 2019
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN TUẦN GIÁO 
TRƯỜNG THCS QUÀI NƯA
        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: ……/KH-THCS Quài Nưa,, ngày 12 tháng  01  năm 2019
 
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC CCTTHC
     NĂM 2019
                                                 
Thực hiện kế hoạch số 267/ KH-PGDĐT ngày 09/01/2019 của Phòng Giáo dục hướng dẫn nhiệm vụ công;
Trường THCS Quài Nưa xây dựng kế hoạch thực hiện công tác CCTTHC năm 2019 cụ thể như sau:
         A.  MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1.     Mục đích
- Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính tinh gọn, hiệu quả, trong thực thi công vụ đảm bảo người dân tiếp cận, giải quyết công việc nhanh gọn, không mất thời gian.
- Soạn thảo các văn bản hành chính đúng với điều lệ trường học và có tính hiểu quả cao.
- Xây dựng quy tắc ứng xử của cán bộ giáo viên, nhân viên trong thi hành nhiệm vụ.
2.  Yêu cầu
- Chỉ đạo có hiệu quả cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính trong trường học, trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Làm tốt công tác tuyên truyền CCTTHC.
- Tạo môi trường làm việc khoa học, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức trong thực hiện nhiệm vụ.
- Gắn việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính với Luật công chức; Luật viên chức; các quy định về những điều cán bộ, công chức, viên chức không được làm; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức.
- Tăng cường cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ các tổ chức, công dân.
B. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP TIẾN HÀNH
1. Công tác kiểm tra, rà soát hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật.
+ Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (Nghị quyết số 29-NQ/TW).
Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2015 của Bộ trưởng Bộ GDĐT Ban hành kế hoạch hành động của ngành Giáo dục triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW
II. Đối với công tác cải cách thủ tục hành chính
1. Cải cách thể chế hành chính:
- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế về tổ chức và hoạt động của cơ quan;
- Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng quy định các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục. Rà soát quy định hành chính và kiến nghị đơn giản hóa các thủ tục hành chính năm 2019 tại đơn vị;
-Tiếp tục triển khai thực hiện Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản; Thực hiện quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ theo Hướng dẫn số 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 của Bộ Nội vụ; Thực hiện quản lý hồ sơ công chức, viên chức theo quy định của Thông tư 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ Nội vụ. Bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện và triển khai thực hiện nghiêm các quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị.
 - Thực hiện chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong nội bộ đơn vị
2. Cải cách thủ tục hành chính
- Rà soát, thống kê, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục.
- Cập nhật, công bố đầy đủ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuần Giáo cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, công nhân viên của đơn vị.
- Đảm bảo thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính của các bộ phận liên quan đến công tác cải cách hành chính.
- Thực hiện đúng quy trình, thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực giáo dục.
- Không đùn đẩy công việc và chịu trách nhiệm cá nhân đối với công việc được phân công chịu trách nhiệm chính.
3. Cải cách hành chính bộ máy Nhà nước
- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống các văn bản: nội quy, quy chế làm việc, quy trình giải quyết công việc đảm bảo thống nhất với các văn bản liên quan của Trung ương, tỉnh, huyện, ngành giáo dục phù hợp với tình hình đơn vị; tổ chức quán triệt nghiêm túc các văn bản trên đến công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị và người đứng đầu đơn vị phải gương mẫu thực hiện.
- Xây dựng kế hoạch rà soát thủ tục hành chính. Tiến hành kiểm soát thủ tục hành chính thường xuyên, định kỳ theo quy trình kiểm soát thủ tục hành chính của UBND huyện nhằm kịp thời phát hiện các thủ tục hành chính không phù hợp, phức tạp, phiền hà, thủ tục hành chính phát sinh chưa được công bố đề xuất cấp có thẩm quyền loại bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung đáp ứng nhu cầu thực tế và thực hiện đúng các quy định về kiểm soát thủ tục hành chính.
- Phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho từng tập thể, cá nhân đảm bảo rõ nhiệm vụ, tiến độ hoàn thành, không trùng lặp, chồng chéo; mỗi công việc có một bộ phận hoặc cá nhân chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ và kết quả thực hiện.
4. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
- Thực hiện đúng quy định về việc phân công nhiệm vụ cho công chức, viên chức, công nhân viên. Đề nghị và thực hiện đúng quy trình bổ nhiệm cán bộ.
- Thực hiện chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong nội bộ đơn vị. Xử lý kỉ luật đúng quy định những cán bộ công chức, viên chức, công nhân viên không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỉ luật, làm mất uy tín đạo đức nhà giáo, nhà trường.
- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ quản lý, lý luận chính trị cho CBCC, VC của đơn vị;
- Triển khai bổ sung quy hoạch cán bộ nguồn hàng năm theo quy định;
- Thực hiện các chính sách, chế độ đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục của đơn vị.
- Tham gia các lớp tập huấn do cấp trên tổ chức cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên làm công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính.
-  Thực hiện công tác đánh giá công chức, viên chức theo hướng dẫn của UBND huyện.
-  Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học, tự kiểm tra công vụ và đẩy mạnh các biện kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan.
          5. Cải cách tài chính công
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Thông tư 71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006 hướng dẫn thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP của Chính Phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 15/4/2009 hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo.
 Xây dựng và thực hiện tốt Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019. Thực hiện điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ khi có những phát sinh thực tế và được tập thể thống nhất thông qua.
Quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả tài sản trong nhà trường theo thẩm quyền được giao.
          6. Hiện đại hóa nền hành chính
- Xây dựng nội quy, quy chế của cơ quan, thực hiện giảm hội họp, giảm văn bản, giấy tờ hành chính. Tăng cường trách nhiệm của cá nhân trong giải quyết công việc.
- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thong tin trong quản lý, điều hành đơn vị thông qua hệ thống thư điện tử, hồ sơ công việc, gmail trong nhà trường.
- Khai thác sử dụng có hiệu quả Website và hộp thư điện tử của trường.
7. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính
 Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản quy phạm về lĩnh vực giáo dục.
- Thông qua các cuộc họp Hội đồng sư phạm nhà trường, sơ kết, tổng kết năm học đánh giá, kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính và thủ tục hành chính.          
C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Hiệu trưởng đại diện cho nhà trường  quán triệt  nhiệm vụ công tác CCTTHC năm 2019 theo hướng dẫn của phòng Giáo dục và Đào tạo để triển khai thực hiện đến cán bộ, nhà giáo, người lao động và người học trong toàn trường.
 2. Tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế, công tác CCTTHC của nhà trường; xây dựng, quản lý đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở.
3. Căn cứ hướng dẫn nhiệm vụ công tác CCTTHC của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Kế hoạch thực hiện công tác CCTTHC của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuần Giáo; nhà trường triển khai kế hoạch thực hiện công tác pháp chế, CCTTHC  năm 2019 tới toàn thể cán bộ giáo viên và học sinh trong toàn trường.
Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu  CCTTHC năm 2019 gửi báo cáo về  Phòng GD&ĐT Bộ phận pháp chế trước ngày 20/5/2019 và 12/2019.
 
 
Nơi nhận:                                                                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD& ĐT;
- Lưu: VP.
                                                                                          
      
                                                                                                                                                                           Phạm Thị Việt
 
                                                           
 
 
 

Tác giả bài viết: Phạm thị Việt

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Chúc mừng các sự kiện

©2013 CỔNG THÔNG TIN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TUẦN GIÁO
Địa chỉ: Thị trấn Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên
Điện thoại: 0230.3862.328 - Email: admin@tuangiao.edu.vn - Website: tuangiao.edu.vn
Copyright by ShopBaoChi.Com