Bây giờ là: 11:35 ICT Thứ năm, 03/12/2020

Tin tức mới

Video xem nhiều

Liên kết Website

 

 

 

Thành viên

Tin tức mới

Tin tức mới


TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG


HÌNH ẢNH ĐẠI BIỂU PGD VÀ HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG VỀ DỰ KHAI GIẢNG VÀ ĐÓN BẰNG CÔNG NHẬN CHUẨN


- Căn cứ kết quả quá trình phấn đấu và xây dựng trường chuẩn quốc gia của trường THCS Quài Nưa năm học 2011-2012 và năm học 2012-2013. - Căn...


Ảnh cán bộ GV và nhân viên THCS Quài Nưa

prev pause next

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÁP CHẾ, CÔNG TÁC CCTTHC NĂM HỌC 2018 - 2019

Thứ năm - 17/01/2019 08:51
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÁP CHẾ, CÔNG TÁC CCTTHC NĂM HỌC 2018 - 2019
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN TUẦN GIÁO 
TRƯỜNG THCS QUÀI NƯA
        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: ……/KH-THCS Quài Nưa,, ngày 25 tháng 9 năm 2018
 
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÁP CHẾ, CÔNG TÁC CCTTHC
     NĂM HỌC 2018 - 2019
                                                
  Thực hiện công văn 109/POD ĐT-CM, ngày 24/9/2018  của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2018-2019;
Trường THCS Quài Nưa xây dựng kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm học 2018 - 2019 cụ thể như sau:
         I, NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1.     Mục đích
- Thành lập, tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động công tác pháp chế trong trường theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của công tác pháp chế và chỉ thị số 2919/CT-BGD ĐT ngày 10/8/2018 của BGD&ĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục
- Thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục và đào tạo đề kiến nghị với cấp có thẩm quyền ban hành văn bản sửa đổi và bổ xung hoặc thay thế các nội dung chính sách hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp;
- Tiếp tục phối hợp với các đơn vị lien quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác pháp chế nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên làm công tác pháp chế;
- Tăng cường phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật trong trường học đối với cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh;
- Tiếp tục triển khai chương trình số 474/ CTr – BGDĐT-BTP ngày 24/6/2015 của Bộ Giáo dục và đào tạo và Bộ tư pháp về việc phối hợp thực hiện công tác pháp chế giai đoạn 2015- 2020 phù hợp trong nhà trường trên địa bàn xã Quài Nưa nói riêng huyện Tuần Giáo nói chung.
- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 741/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên;
- Tiếp tục thực hiện văn bản số 154/KH-SGD ĐT ngày 25/01/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên về kế hoạch công tác pháp chế ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Điện Biên năm 2018 và văn bản hướng dẫn nhiệm vụ công tác pháp chế năm 2019.
II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1.     Kiện toàn tổ chức pháp chế
 Kiện toàn ban pháp chế trường học, trưởng ban là hiệu trưởng nhà trường. Thành lập ban tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật gồm Ban giám hiệu, các đoàn thể, giáo viên chủ nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể.
- Tham gia bồi dưỡng công tác pháp chế khi có kế hoạch tổ chức mở lớp bồi dưỡng.
- Tổ chức giảng dạy, giáo dục pháp luật phù hợp ở các khối lớp học trong nhà trường; lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp, thiết thực theo hướng kết hợp lý luận và thực tiễn, học đi đôi với hành. Kết hợp giáo dục chính khóa với giáo dục ngoại khóa; tích hợp nội dung giáo dục văn hóa với giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật;
- Gắn việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính với Luật công chức; Luật viên chức; các quy định về những điều cán bộ, công chức, viên chức không được làm; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức.
2. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
Tham gia đóng góp xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các bộ, ngành trung ương hoặc các sở ban ngành, đoàn thể tỉnh, huyện lấy ý kiến.
Tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” Thực hiện theo chủ đề Bộ Tư pháp hướng dẫn .“Tiếp tục hoàn thiện thể chế cải thiện môi trường giáo dục, nâng cao năng lực và đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp ”chủ đề” và các cuộc thi tìm hiểu pháp luật;
Thực hiện nghiêm túc công tác văn thư lưu trữ, thực hiện nghiêm túc việc ban hành văn bản, đảm bảo pháp lý, thể thức văn bản. Lập sổ theo dõi công văn đi đến, tiếp nhận xử lý kịp thời văn bản đến.
3. Công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.
Triển khai công tác tập huấn công tác pháp chế cho cán bộ, giáo viên và nhân viên trong tháng 10. 
Cung cấp các thông tin, tài liệu cần thiết trong công tác hệ thống hóa VBQPPL do HDND, UBND ban hành trong giai đoạn 2014-2018.
Thường xuyên hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND  ban hành. Kiến nghị, xem xét, quyết định kết quả hệ thống hóa VBQPL.
Rà soát các văn bản hành chính có nội dung quy phạm pháp luật do Sở Giáo dục và Đào tạo,  Phòng giáo dục và Đào tạo ban hành; đề xuất phương án xử lý những quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo trái pháp luật hoặc không còn phù hợp.
Thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành; sao chép, phổ biến các văn bản pháp quy trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo đến các tổ và đoàn thể trong nhà trường.
          Nghiên cứu các văn  bản quy phạm pháp luật các cấp và triển khai tới cán bộ giáo viên và học sinh toàn trường.
4.  Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
Xây dựng kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật của nhà trường.
 Tiếp tục triển khai lồng ghép việc tuyên truyền các văn bản QPPL:
Quyết định số 705/QĐ-TTr ngày 25/5/2017 của thủ tướng chính phủ ban hành chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017- 2021.  Kế hoạch số 705 ngày 26/3/2018  của UBND tỉnh Điện Biên về việc tiếp tục thực hiện đề án ” tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2010-2015” đến năm 2020.
Quyết định số 142/QĐ-UBND ngày 12/2/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành chương trình trọng tâm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã, phường thị trấn đạt cận chuẩn giáo dục pháp luật; xây dựng và thực hiện quy ước trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
Quyết định số 126/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện đề án ”nâng cao chất lượng phổ biến giáo dục pháp luật trong cơ sở giáo dục” trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2017-2021.
- Hướng dẫn phổ biến các Luật mới ban hành như: Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật phổ biến giáo dục pháp luật, Bộ luật lao động (sửa đổi), Luật biển Việt Nam, Luật Công đoàn…. Bên cạnh đó, tiếp tục phổ biến một số Luật cần thiết khác như: Luật giáo dục, Luật dạy nghề,  Luật bảo hiể, Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật giao thông đường bộ, Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Luật phòng chống tác hại của thuốc lá...; Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011 - 2020.
Chỉ đạo các đoàn thể và cá nhân nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, triển khai thực hiện các hoạt động ngoại khóa phổ biến, giáo dục pháp luật ở tất cả các khối lớp. kết hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, lối sống cho học sinh. Đa dạng hóa các hình thức phổ biến.
Đổi mới phương pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy các kiến thức pháp luật trong chương trình chính khóa; tăng cường nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật trong các chương trình ngoại khóa và các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và các cuộc thi tìm hiểu pháp luật;
 Bổ sung, nâng cao chất lượng tủ sách pháp luật và các phương tiện, thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Xây dựng, duy trì trang thông tin phổ biến, giáo dục trên trang thông tin điện tử của nhà trường học. Quản lý và khai thác có hiệu quả tủ sách pháp luật.
Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về pháp luật cho cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh.
5. Công tác theo dõi thi hành pháp luật; kiểm tra việc thực hiện pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho các cơ sở giáo dục.
- Thực hiện tốt công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực giáo dục tại nhà trường theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; triển khai có hiệu quả Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành
Lồng ghép trong các cuộc kiểm tra chuyên môn, có chuyên đề riêng để kiểm tra công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; triển khai thực hiện các Luật mới ban hành; kết quả thực hiện Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật phòng chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
.Kết hợp chặt chẽ giữa công tác theo dõi thi hành pháp luật với công tác kiểm tra việc thực hiện chấp hành pháp luật để kịp thời ngăn chặn, xử lý, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý.
Báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực giáo dục theo yêu cầu của các cấp.
Theo dõi, kiến nghị với cấp trên về công tác bồi thường nhà nước trong lĩnh vực giáo dục của nhà trường(nếu có).
Tham mưu, có ý kiến pháp lý về lĩnh vực giáo dục, các quyết định, các văn bản chỉ đạo, điều hành của ngành.     
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đầu năm học Hiệu trưởng đại diện cho nhà trường  quán triệt  nhiệm vụ công tác pháp chế  năm học 2018 - 2019 theo hướng dẫn của phòng Giáo dục và Đào tạo để triển khai thực hiện đến cán bộ, nhà giáo, người lao động và người học trong toàn trường.
 2. Tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế, công tác CCTTHC của nhà trường; xây dựng, quản lý đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở.
3. Cán bộ làm công tác pháp chế có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo.
4. Căn cứ hướng dẫn nhiệm vụ công tác pháp chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm học 2018 - 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên; của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuần Giáo; nhà trường triển khai kế hoạch thực hiện công tác pháp chế  năm học 2018- 2019 tới toàn thể cán bộ giáo viên và học sinh trong toàn trường.
Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu công tác pháp chế năm học 2018 -2019 gửi báo cáo về  Phòng GD&ĐT Bộ phận pháp chế trước ngày 20/5/2019.
 
 
Nơi nhận:                                                                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD& ĐT;
- Lưu: VP.
                                                                                          
      
                                                                                                                                                                        Phạm Thị Việt
 
                                                           
 
 
 

Tác giả bài viết: Phạm Thị Việt

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Chúc mừng các sự kiện

©2013 CỔNG THÔNG TIN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TUẦN GIÁO
Địa chỉ: Thị trấn Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên
Điện thoại: 0230.3862.328 - Email: admin@tuangiao.edu.vn - Website: tuangiao.edu.vn
Copyright by ShopBaoChi.Com